Розділ 2.

 Обґрунтування освітньої програми Приватної школи №5

 

При розробці змісту освітньої програми педагогічний колектив школи враховував наступні принципи:

 • необхідність апробації, реалізації й осмислення певного педагогічного досвіду з викладання окремих предметів, насамперед мовної галузі
 • конструктивний діалог школи з батьками здобувачів освіти з питань змісту та якості загальної освіти
 • визначення пріоритетних напрямків освіти учнів 9-11 класів у зв’язку з персональними освітніми потребами, які пов’язані з забезпеченням підготовки учнів із предметів необхідних для вступу до ВНЗ

 

2.1 Характеристика освітніх галузей

 

2.1.1 Мовно-літературна освітня галузь

Оволодіння мовою – глобальний процес, складний з психофізіологічного боку, який можна уподібнити «завоюванню нової позиції в набутому баченні світу».

Українська мова, така необхідна як для розвитку громадянської свідомості, так і для майбутнього професійного зросту, може бути якісною та в достатньому обсязі засвоєна в залежності від кількості годин, які плануються на тиждень. За визначенням швейцарського лінгвіста Ш. Баллі, свідоме і системне оволодіння мовою призводить до утворення органічного цілого з мовою, засвоєною природньо, тобто з рідною мовою. У дітей, які навчаються  в  школі,  це –  російська.  В  цьому  випадку,  як  пише  вчений

Ш. Баллі, слід говорити про безпосереднє взаємопроникнення свідомо вивченого і того, що засвоюється природньо, про прямий вплив одного на інше. Безсистемне оволодіння українською мовою – в умовах російськомовного оточення та вивчення іноземної мови – не може бути продуктивним. Система ж щоденної мовної діяльності багаторазового повторення, опори на зорові збудники, говоріння, читання, орфографічні вправи, орфоепічні практикуми дають можливість розраховувати на те що ми формуємо вміння мислити, ясність думки. «Ясність думки, яка, за словами великого мовознавця Г.Лессинга, стане величнішою красою – красою пізнання, мислення і творчого самовираження». Це і є той критерій, який визначає методологічні підходи – щоденна мовна практика.

У поточному навчальному році виникла необхідність внести деякі зміни в традиційну методику викладання російської мови, оскільки для частини здобувачів освіти російська мова не є рідною. В умовах полілінгвального суспільства людина не може обійтись знаннями тільки однієї, рідної мови, вона потребує вивчення мови-посередника, за допомогою якої людина може вступати в мовленнєві контакти з громадянами різних національностей.

У нашій країні такою мовою-посередником, у зв’язку з історичними обставинами, вже не одне століття є російська мова, яка визнана однією з шести світових мов. Варто зазначити про необхідність створення умов формування комунікативних навичок. Про те кількість уроків російської мови, орієнтованих на вивчення теорії та розвитку мовлення, розраховано на пересічного учня, але дитині для якої російська мова не є рідною, цього мовного досвіду не достатньо.

Одним з варіантів розв’язання цієї проблеми є збільшення кількості годин, відведених на вивчення предмету, що й було реалізовано у навчальних планах окремих класів.

Згідно з освітньою реформою, однією з ключових компетентностей є володіння іноземною мовою. Це крок до успіху в сучасному світі, де спілкування іноземними мовами та обробка величезних обсягів інформації набуває все більшого значення. Англійська мова – це вже не дивовижний навик, а необхідність.

Випускники нашої школи є студентами за кордоном, деякі учні мають намір навчатися в іншій країні. Для цього необхідно не тільки знати мову на високому рівні, але й мати підтвердження у якості міжнародного екзамену. Високий результат підвищує впевненість в собі та мовній компетенції.

Вивчення мови передбачає:

 • опанування ЛО теми,
 • закріплення та засвоєння,
 • розбір граматичного матеріалу,
 • комунікація, моделювання реального життєвого спілкування,
 • вивчення паттернів,
 • розуміння стилів письма та практикування їх навичок, що потребує багато часу та зусиль.

За основу у вивченні слів взято технологію центру «Advance», що є однією з передових та успішних на сьогоднішній день у вивченні іноземних мов. Головне завдання якої – моніторинг слів.

Задля практичного оволодіння іноземною мовою на уроках, школою та вчителями було обрано неперекладний (прямий) метод навчання. Таким чином знання мовних явищ розкривається за допомогою контексту, дефініцій та наочності. Матеріал подається невідривно від контексту та формує мовленнєву здогадку учнів. Зазначений метод потребує більше часу для перевірки та розуміння, ніж перекладний.

Зважаючи на запит батьків, а також на значний обсяг роботи було вирішено збільшити кількість уроків англійської мови. Щоденний урок англійської мови (5 годин на тиждень) дозволяє вчителю використовувати гнучкі форми організації, будувати урок на індивідуалізації, та взаємодії з кожним учнем, враховуючи особливості пам’яті та рівень знань. А для учнів створюються сприятливі умови задля:

 • вивчення та засвоєння матеріалів на високому/достатньому рівні
 • закріплення та опанування ЛО у комфортному темпі та режимі, адже особистісно орієнтоване навчання – це основа, якою пронизаний весь навчально-виховний процес у нашому навчальному закладі
 • вивчення граматичних структур
 • максимальне занурення в іншомовне середовище
 • постійного повторення та контролю (застосовуючи технологію «Advance»).

 

Спираючись на вище викладені положення у 2020-2021 навчальному році збільшення годин мовно-літературної галузі за окремими предметами буде відбуватися наступним чином:

 

Клас

Предмет, за рахунок якого відбувається збільшенняЗагальна кількість годин за стандартом Кількість годин за освітньою програмою закладу
1 класАнглійська мова7070+105
2 класАнглійська мова7070+105
3 класАнглійська мова7070+105
4 класАнглійська мова7070+105
 

5 клас

Українська мова122,5122,5+17,5
Англійська мова105105+70
Російська мова122,5122,5+17,5
Література7070+35
6 класАнглійська мова7070+105
7 класАнглійська мова7070+105
 

8 клас

Українська мова7070+35
Англійська мова7070+35
Російська мова7070+35
 

9 клас

Українська мова7070+57
Англійська мова7070+105
Російська мова7070+19
 

10 клас

Українська мова7070+76
Англійська мова7070+95
 

11 клас

Українська мова7070+57
Українська література7070+57
Англійська мова7070+95

 

 

2.1.2 Суспільствознавство

Історія – це шлях нашої еволюції та розвитку. Кожен із нас повинен знати історію свого народу, своєї держави. Освічена людина завжди розуміє, що без минулого немає сучасного, без традиційного немає нового, без колишнього немає теперішнього. Сьогодні українські освітяни та науковці приділяють велику увагу «історичній освіченості» молоді, запроваджують у навчальних закладах спеціальні курси, організовують заходи, спрямовані на виявлення рівня знань про історичні події, відгомін яких викликає резонанс у сучасному суспільстві. Головна мета історичної освіти полягає у «навчанні вчитися» на помилках своєї країни, адже лише вміння усвідомлювати й аналізувати історичні помилки допоможе запобігти їх повторенню, є передумовою успішної розбудови нашої держави. Тому одним із важливих аспектів сучасного освітнього простору є історична поінформованість, основи якої закладає вивчення історичних дисциплін у загальноосвітній школі.

На нашу думку для формування базових знань з історії України вкрай недостатньо годин, передбачених Державним стандартом. Збільшення годин на вивчення історії відбувається шляхом перерозподілу навчального навантаження між дисциплінами і створює умови для:

 • комфортного запам’ятовування дат, понять, імен та пам’яток архітектури і образотворчого мистецтва обов’язкових у форматі ЗНО,
 • простеження зв’язків між подіями, їх причинами та наслідками.
 • формування вміння критично мислити, що особливо стосується марксистського погляду на історію
 • перегляду документальних стрічок, які формують цілісне сприйняття певного історичного часу
 • проведення уроків у форматі навчальних проектів через історію окремих людей, розвитку у часі певних історичних явищ
 • раціонального використання навчального часу для самоконтролю знання обов’язкової історичної інформації та використовуючи дидактичні матеріали історичного кабінету.

 

 

Збільшення годин на вивчення історії України

 

Клас

Загальна кількість годин за стандартом Кількість годин за освітньою програмою закладу
5 клас3535+35
7 клас3535+35
8 клас3535+35
9 клас52,552,5+17,5
10 клас52,552,5+36,5
11 клас52,552,5+74,5

 

2.1.3 Математична освітня галузь

Збільшення годин на вивчення математики у середній та старшій школі зумовлено в першу чергу введенням обов’язкового  складання ДПА з математики у 2021 році. По-друге, у зв’язку зі спрямованістю освіти на підвищення рівня та можливість розв’язування компетентнісних задач (застосування математики в житі). Впровадження компетентнісного підходу зумовлює переосмислення технологій контролю й оцінювання навчальних досягнень учнів з контролю й оцінювання предметних знань, умінь і навичок на оцінювання ключових та предметних компетентностей: готовності й здатності учнів застосовувати здобуті знання і сформовані навички в своїй практичній діяльності. І, нарешті, стратегія нашої школи, індивідуальний підхід до кожного учня/дитини, що вимагає додаткового ресурсу часу в вивченні математики.

 

Клас

ПредметЗагальна кількість годин за стандартом Кількість годин за освітньою програмою закладу
7 класАлгебра7070+35
8 класАлгебра7070+35
9 класАлгебра7070+35
10 класМатематика105105+79
11 класМатематика105105+76

 

Керуючись інструктивно-методичними рекомендаціями щодо викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти  (додаток до  листа МОН від 11.08.2020 № 1/9-430), а також відповідно до запиту батьків принципово змінена система викладання предметів у 2020-2021 навчальному році. Предмети, які  не входять до переліку дисциплін,  обраних учнями старших класів в якості складання іспитів формату ЗНО будуть викладатися у І семестрі, із зменшенням кількості годин. У ІІ семестрі ми вирішили суттєво збільшити кількість годин, а також проводити групові та індивідуальні заняття для учнів 9-х,10-х, 11-х класів у різних варіантах з наступних предметів: українська мова, українська література, англійська мова, історія України, математика. На нашу думку, цей досвід раціонального використання навчального навантаження допоможе випускникам школи запобігти психоемоційної перевтоми, а учням 9 и 10 класів, які, на жаль, не змогли на особистому досвіді спробувати оцінити свої навчальні досягнення у форматі ДПА, заздалегідь розпочати підготовку до ЗНО.

 

2.1.4 Природознавча освітня галузь

У 2020-2021 навчальному році учні старшої школи не виявили бажання поглиблено вивчати дисципліни природознавчого напрямку і в подальшому складати ці предмети у форматі ЗНО. Тому педагогічний колектив школи прийняв рішення щодо зменшення кількості годин з окремих предметів цієї галузі

Зменшення годин

ПредметКласЗміни до стандарту
 

Фізика

864(70 – 6)
972 (105-33)
1072 (105-33)
1180 (140-60)
Біологія і екологія1064(70 – 6)
1164(70 – 6)
Хімія1156 (70-14)

 

2.1.5 Технологічна освітня галузь

В межах технологічної освітньої галузі враховуючи кадрове та матеріально-технічне забезпечення, навчального закладу на підставі рішення педагогічного колективу у 2020-2021 навчальному році буде викладатися «Художня праця» з наступними модулями для вивчення предмета:

КласиМодульЗміст
 

1-8

 

Проектна діяльність

Виготовлення елементів декору та декорацій для шкільних заходів та святкових вистав
 

1-8

 

Паперопластика

·         технологія виготовлення штучних квітів

·         квілінг

·         техніка орігамі

·         паперова іграшка

1-8Виготовлення листівок 
1-8Технологія виготовлення подарункових упаковок 
1-4 

Технологія виготовлення аплікації

·         з паперу

·         з текстильних матеріалів і фурнітури

·         з природних матеріалів

1-4 

 

Технологія виготовлення та оздоблення м’якої іграшки

 

·         виготовлення іграшки із текстильних матеріалів ручним способом

·         виготовлення іграшки з ниток (в’язання гачком, плетіння)

·         виготовлення ляльки із текстильних матеріалів ручним способом

1-4Технологія та виготовлення виробів із пластичних матеріалів·         ліплення з пластиліну

·         ліплення із синтетичних пластичних матеріалів

1-8Технологія вирощування рослин та догляд за ними 
1-4Технологія виготовлення одягу для ляльок 
5-8Технологія та виготовлення виробів в техніці ікебани. Флористика. 
5-8Технологія виготовлення в’язаних виробів·         гачком

·         спицями

·         в техніці макраме

5-8Проектування, виготовлення та оздоблення виробів в техніці «вишивки»·         нитками

·         бісером

·         шовковими стрічками

5-8Технологія декоративно-прикладного розпису·         писанкарство

·         розпис тканин

·         розпис посуду

·         розпис на склі

5-8Технологія виробництва кондитерських виробів·         приготування страв

·         декорування кондитерських виробів

 

В якості варіативної складової навчального процесу для учнів початкової та середньої школи (2-6 класи) передбачено вивчення предмету «Логіка». Цей курс дозволяє успішно вирішувати проблеми комплексного розвитку різних видів пам’яті, уваги, швидкості реакцій, допомагає формуванню нестандартного мислення. Даний систематичний курс створює умови для розвитку у дітей пізнавальних інтересів, формує прагнення дитини до роздумів і пошуку, викликає почуття впевненості в своїх силах,  можливостях свого інтелекту.

 

2.1.6 Мистецька освітня галузь

В сучасних умовах реформування системи освіти впровадження концепції Нової української школи на перше місце виходить формування творчої складової учнів в освітньому процесі. Протягом усього свого життя людина розвиває свої таланти, розумові здібності. Велике значення для всебічного розвитку дитини має можливість долучатися до безпосередньої духовної роботи в атмосфері творчого середовища: участь у перегляді та обговоренні кращих зразків мистецтва, втілення на шкільній сцені різноманітних образів. Для цього проводимо зустрічі з мистецтвознавцем Малишевою Ларисою. Протягом року залучаємо більше 90% до участі у сценічній творчій проєктній діяльності. Тому години передбачені на вивчення теоретичний курсів мистецтвознавства ми замінюємо практичною роботою в проєктах.

 

2.1.7 Фізична культура

У 2020-2021 навчальному році обрано наступні модулі для вивчення предмета «Фізична культура»:

КласиМодулі
 

1 -4 клас

·         вправи для формування культури рухів з елементами гімнастики

·         вправи для оволодіння навичками пересувань

·         вправи для опанування навичками володіння м’ячем

·         стрибкові вправи

·         ігри для активного відпочинку

2-4 клас·         вправи для розвитку фізичних якостей

·         вправи для формування постави і профілактики плоскостопості

 

 

 

 

5-9 клас

·         змістовні лекції з фізичної культури

·         легка атлетика

·         інтервальні тренування

·         основи самозахисту

·         знайомство с бойовими мистецтвами (боротьба, Айкідо)

·         атлетична гімнастика

·         основи акробатики

·         волейбол

·         футбол

 

 

 

 

10-11клас

·         змістовні лекції з фізичної культури

·         змістовні лекції «Екологічна грамотність і здорове життя»

·         змістовні лекції «Громадянська відповідальність»

·         легка атлетика

·         інтервальні тренування

·         основи бодібілдингу

·         змістовні лекції «Техніка безпеки в бодібілдингу»

·         основи самозахисту

·         атлетична гімнастика

·         основи акробатики

·         волейбол

·         футбол

 

 

2.2 Навчальне навантаження учнів

Приватна школа №5 – це освітній заклад повного робочого дня тому гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня збільшено.

КласГраничне допустиме навчальне навантаження

(Державний стандарт)

Реальне навантаження

 

1 клас20І семестр – 29+4

ІІ семестр – 27+4

2 клас22І семестр – 30+4

ІІ семестр – 28+4

3 клас23І семестр – 30+4

ІІ семестр – 28+4

4 клас23І семестр – 29+3

ІІ семестр – 28+2

5 клас28І семестр – 32+3

ІІ семестр – 31+4

6 клас31І семестр – 33+3

ІІ семестр – 31+4

7 клас32І семестр – 34+3

ІІ семестр – 32+3

8 клас33І семестр – 35+3

ІІ семестр – 32+3

9 клас33І семестр – 35+3

ІІ семестр – 36+3

10 клас33І семестр – 35+3

ІІ семестр – 35+3

11 клас33І семестр – 35+3

ІІ семестр – 35+3

 

Для кожної вікової групи цей показник різний, але головні принципи для нашого закладу, які дозволяють без шкоди для психоемоційного стану дитини збільшити кількість занять полягають в наступному:

 • Одним із головних принципів побудови освітнього процесу у школі є оволодіння знаннями, вміннями та навичками протягом перебування учня в школі. Саме в освітньому закладі дитина виконує самостійні та індивідуальні завдання за допомогою консультацій та порад вчителів.
 • Динамічний компонент уроку. З метою фізичного розвитку здоров’я дітей і підлітків у межах часу відведеного на урок, протягом 5 хвилин, впроваджується принцип активізації рухомої енергії в організмі, за рахунок дотримання тілесної вертикалі. На уроці всі учні працюють сидячи і стоячи (за партою-конторкою), за бажанням змінюючи своє положення. Впровадження цієї методики у навчальний процес є ефективним профілактичним засобом боротьби з гіподинамією.
 • З метою розширення пізнавального простору, протягом навчального року передбачено перенесення частини уроків з навчальних кабінетів, на свіже повітря в межах прилеглої території.
 • Використання зон відпочинку
 • Велика перерва, під час якої учні школи за бажанням можуть обирати: – рухомі ігри,

– спортивні ігри,

– індивідуальне фізичне вдосконалення

– денний сон

– прогулянки на свіжому пові